สพป.ยโสธร เขต ๒ เตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในวันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๖๒)  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอติศักดิ์  ไนยะกูล รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ได้รับมอบหมายจาก นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมี นายทวี  แพงศรี  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรต ๘๔ พรรษา  สพป.ยโสธร เขต ๒

การประชุมชี้แจ้งครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สพป.ยโสธร เขต ๒ ให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ให้เป็นไปตามระเบียบที่ สทศ. กำหนด  โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนสนามสอบ ๓๔ สนาม ๑๗๐ คน ตัวแทนระดับศูนย์สอบ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน  สำหรับจำนวนผู้เข้าสอบในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒,๖๙๒ คน กำหนดปฏิทินการสอบในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๘๖๐ คน กำหนดปฏิทินการสอบในวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒ :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2