ศธ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมมอบอุปกรณ์บําเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด.ศธ.) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ สอศ.)  และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ศธ. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคาร สพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดย ศธ. กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สำหรับปี 2564 ศธ. (ส่วนกลาง) ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรใน สังกัด ศธ. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมออกเดินทางไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ณ สถานที่ที่กําหนด จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณโดยรอบ วัดอินทรวิหาร วัดใหม่อมตรส และวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และวัดชนะสงคราม โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รมช.ศธ.) นำบุคลากร ของ สพฐ. ร่วมบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

คลิป คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รมช.ศธ.) ร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
https://www.facebook.com/100002588007630/videos/1584949221875106/