สพม.ร้อยเอ็ด พิธีเปิดและบรรยายพิเศษการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ณ หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการนี้ ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประธานหน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานความพร้อมของการพัฒนาและพบปะ ชี้แจงแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

โสมสุภางค์ บุญกอง
Latest posts by โสมสุภางค์ บุญกอง (see all)