สพป.พัทลุง เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันนี้เวลา 08.00 น. (31 ม.ค.62) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนโครงการคุณภาพประจำตำบล โดยให้ซักซ้อมแบ่งกลุ่มเป็นอำเภอใน 10 ด้าน เพื่อนำข้อมูลไปร่วมเสนอกับภาคีเครือข่าย 6 กระทรวงหลัก ให้เกิดเป็นรูปธรรมก่อนเปิดเทอม คือระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2562 ซึ่ง 6 กระทรวงหลักนี้ สพฐ.ได้ทำ MOU กันเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง 6 กระทรวงนี้ล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความเข้มแข็งและบรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (ศธ/.มหาดไทย/.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม./สาธารณสุข/.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/.พลังงานและสพฐ.) คือ
1. ด้านพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
2.ด้านพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. ด้านวิชาการ
4.ด้านความเป็นเลิศในด้านการศึกษา
5.ด้านพัฒนาการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
6.ด้านแผนงานงบประมาณ การเงิน การคลังและสินทรัพย์
7.ด้านการนิเทศ ติดตามฯ
8.ด้านออกแบบ กราฟิกและประชาสัมพันธ์
9.ด้านบริหารงานบุคคลและนิติการ
10.ฝ่ายเลขานุการ