สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมตัวแทนศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET 2561)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ จำวน 19 สนามสอบ โดย

เน้นย้ำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน