ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี (อาคาร SK Park ชั้น 2)