ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในวันนี้ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน ซึ่งทุกสนามสอบได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ  สนามสอบโรงเรียนกุดคอก่อนโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา , โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก  อำเภอเลิงนกทา  , โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ อำเภอไทยเจริญ , โรงเรียนบ้านหนองชุม อำเภอป่าติ้ว  และ โรงเรียนบ้านโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

 

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2