ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาคาร)

***นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนโยบายการศึกษา ด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาคาร) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มี นางสุดาวรรณ ไขแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ นางปิยวรรณ พาหาทรัพย์อนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ รายงานสภาพปัญหาและผลสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรม “อุ่นไอรักจากการอ่าน สายใยสื่อสารผ่านสามวัย” ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้ฝากให้โรงเรียนดำเนินการถอดบทเรียนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็น Model ในการบริหารจัดการที่เด่นชัดเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น โอกาสนี้ได้เยี่ยมชั้นเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมี นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และ ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นำตรวจเยี่ยมในครั้งนี้