โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ด้านกระบวนการวางแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ด้านกระบวนการวางแผน ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน การเขียนโครงการ การประเมินผลและการรายงานผลโครงการ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และได้มีการจัดแสดงผลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑