สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมลูกเสือ-เนตรนารีจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาคลอง

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือ-เนตรนารีจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาคลอง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำหลักการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยการอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎ และคำปฏิญาณของลูกเสือ  ณ โรงเรียนบ้านนาคลอง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด