ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา ร.ร.วัดโบสถ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดโคปูน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี นางกุหลาบ นิตยาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคปูน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรีได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามและขับเคลื่อนการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ในการนี้ ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป