สพป.หนองคาย เขต 1 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 โพธิ์ตาก

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ออกติดตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 โพธิ์ตาก ในเรื่องของการทดสอบ O-Net การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (RT) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านและเขียน การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินคุณภาพนักเรียน NT ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด