การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อและผลงานผู้เข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในคู่มือการคัดเลือกฯ และพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอชื่อและผลงานฯ กลุ่มละ 1 คน เพื่อเสนอชื่อและผลงานไปยังจังหวัดพัทลุง