ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นศูนย์สอบ ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด