ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิภักดี นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 และ ม.3 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผ่านทางระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ซึ่งมี นางสาวสมลักษณ์  วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์,นายสายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบการสอบ O-net ได้ชี้แจงความสำคัญ แนวทางการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ คณะทำงานประจำศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบและคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามกฎ ระเบียบ ของทาง สทศ.NIETS กำหนด ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 29 สนามสอบ