สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ คณะทำงานประกอบด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอนันตยา พิมพ์ภู ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ ศึกษานิเทศก์ นางอนงค์นาจ นามภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล และนางสาวปุณิกา แซ่เตียว นักทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑