สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนบ้านนาเวียง อำเภอทรายมูล และ โรงเรียนห้วยแก้งหนองศาลา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี และ นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ โรงเรียนบ้านนาเวียง อำเภอทรายมูล และ โรงเรียนห้วยแก้งหนองศาลา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2