สพป.ลำปาง เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ คณะทำงานดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่เมาะ และอำเภองาว จังหวัดลำปาง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางการจัดสอบฯ