สพป.พิจิตร เขต 1 จัดชุมนุมลูกเสือสามัญ”ลูกเสือไทยรักสถาบัน ยึดมั่นประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด ร่วมจิตอาสา”

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวรายงาน ต่อนายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 “ลูกเสือไทยรักสถาบัน ยึดมั่นประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด ร่วมจิตอาสา” ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มุ่งมั่นการทำงานและมีจิตสาธารณะ สอดคล้อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. อีกทั้งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 กำหนดให้ “พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ” การจัดชุมนุมครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย แสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาส เป็นปีมหามงคลประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีสู่สังคม  โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ พัฒนาลูกเสือ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีกำหนดชุมนุมระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 มีลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมชุมนุมกว่า 2,000 คน ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร