ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

             วันที่  7  กุมภาพันธ์  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี – สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่  เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี  2  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  ระหว่างวันที่  7 – 9  กุมภาพันธ์  2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้ลูกเสืออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  นำประสบการณ์จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเข้าค่ายพักแรมประกอบด้วยลูกเสือ – เนตรนารี  เป็นนักเรียนจากโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2  จำนวน  298  คน  เป็นลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ  จำนวน  209  คน  และลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน  89  คน  ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ  จำนวน  40  คน  รวมทั้งสิ้น  636  คน