คณะศึกษานิเทศก์สพฐ.มาศึกษาผลการดำเนินงานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เพื่อนำไปขยายผลต่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

…………………………………………………………………
เมื่อวันที่ 6  ก.พ.62 เวลา 08.30 น.  สพป.พัทลุง เขต 1 โดยนายสุนาจแก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และคณะฯ ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพฐ. ซึ่งมาศึกษาผลการดำเนินงานของ สพป.พัทลุง เขต 1 ในประเด็นหลักคือขอดูผลการดำเนินงานในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Lesson Study) และนโยบายของสพฐ.เช่น NEW DLTV ..การพัฒนาหลักสูตร …กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี
หลังจากนั้นเวลา 13.30 น.คณะศึกษานิเทศก์ สพฐ.ไปดูการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาวง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งคณะทีมงานจากสพฐ.ได้ชื่นชมโรงเรียนบ้านนาวง ว่าได้ถ่ายทอดการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างยอดเยี่ยม

นางสาวสมใจ  บุญเผือก  นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 1
ภาพ/ข่าว