สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น.  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา  (1) การจัดทำแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  (2) การจัดทำข้อสอบ LAS ใช้สอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในการประเมินห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ  (3) การศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ต้นแบบ  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2