เปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ สหวิทยาเขตหนองใหญ่ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ จำนวน 344 คน คณะวิทยากร จำนวน 62 คน ตั้งแต่วันที่   7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 รวมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบและวินัยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล โดยใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือโดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงามเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป