โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2565”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2565” เพื่อพัฒนาลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดศรีวิสุธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/6944824702254376/?d=n