สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนกิจกรรมอ่านออกยกชั้น ประจำปีการศึกษา 2564

              วันที่  18 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.00 น.  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน  กิจกรรมอ่านออกยกชั้น  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสร้างแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้ผลการประเมินเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ถูกต้องได้ข้อมูลที่แท้จริง ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการดำรงชีวิต  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2