ถวายหนังสือโครงการครูพี่เลี้ยงแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

– เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยนายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือโครงการครูพี่เลี้ยง แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสา บ้านห้วยน้ำกืน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยหนังสือดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพี่เลี้ยง : ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต (โครงการครูพี่เลี้ยง) (เชียงรายนิวส์/ภาพ-ข่าว)