สพป.ยโสธร เขต 2 จัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2562 โดยมีนายสุรพล ผงทอง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กิจกรรม: ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 (3 วัน 2 คืน)

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

2.เพื่อขยายเครือข่ายนักเรียนแกนนำในกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและสอดส่องดูแลพฤติกรรมเพื่อน พี่ น้อง ในสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดอำเภอกุดชุม จำนวน 13 โรงเรียน จำนวน104 คน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2