พิธีเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ SLC

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ และศึกษาดูงานและชมนิทรรศการ โรงเรียนในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  โรงเรียนบ้านอ้อน โรงเรียนบ้านโป่งขวาก สพป. ลำปาง เขต 1 และโรงเรียนบ้านมะอึ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง