สพป.ยโสธร เขต 2 จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเครือข่ายฯหนองแหน-โพนงาม

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายวรรณสิทธ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหน-โพนงาม โดยมีว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร ประธานกลุ่มเครือข่ายฯหนองแหน-โพนงามผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรี กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กิจกรรม ; ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน 1 คืน)

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อประเมินผลลูกเสือได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

2.เพื่อฝึกให้ลูกเสืออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3.เพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

4.เพื่อฝึกให้ลูกเสือนำประสบการณ์ จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ของกลุ่มเครือข่ายฯหนองแหน-โพนงาม จำนวน 12 โรงเรียน จำนวน 427 คน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2