สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนสา

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือมีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณ เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ โรงเรียนราชบ้านโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด