สพป.ปจ.2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 น.  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ  นายสมหวัง  ฉายวัฒนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  และนายชาลี  กองแก้ว  ผอ.โรงเรียนบรรหารวิทยา  กรรมการและเลขานุการ   ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี  ของนางสาวฉัตรสุดา  แจ่มประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านแก่ง  ณ  โรงเรียนบ้านแก่ง  จากนั้น เวลา 10.30 น. ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ของนางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านเขากระแต  ณ โรงเรียนบ้านเขากระแต