โรงเรียนบ้านน้ำริน รับมอบสนับสนุนสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น จาก CCF

นายกฤตย์ แสนยศ ประธานกรรมการ และกรรมการกองทุน ซี ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านน้ำริน จำนวน 64,744 บาท โดยมี นางสาวปวีณา ศรีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำริน รับมอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก