Coaching Team สพฐ. เข้มข้น แนะนำ ให้คำปรึกษา 5 ผอ.สพท. คลัสเตอร์ 16 บรรจุแต่งตั้งในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง Coaching Team ร่วมกันให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้กับ ผอ.สพท สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 5 คน ได้แก่ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นางสุพรรณฺการ์ ผาลา ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน และว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ก่อนที่ สพฐ จะดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 อ.จุน จ.พะเยา

สำหรับวัตถุประสงค์ของ สพฐ.ในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา(Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล(Evaluation Team)นั้น เพื่อให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ที่ สพฐ. กำหนดไว้ได้แก่ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา และ 14 ตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น