อ่างทอง ประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผล (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผล (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.อ่างทอง ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อชี้แจงเครื่องมือการติดตามการประเมินผลฯ ผู้ เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ซึ่งเป็นผู้กำกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ และบุคลากรทางการศึกษา ในสพป.อ่างทอง .///ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว