โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม.นครสวรรค์

ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ประสานความร่วมมือมายังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นั้น โรงเรียนตะคร้อพิทยา มีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งมีความสอดคล้อง ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ในการที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีทักษะชีวิต และประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการทำงาน ดังพระราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “นักเรียนต้องมีอาชีพ มีงานทำ” ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community Improvement Center : ECI Center) การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมดังนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , นักเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี 3 ดังนี้

1.กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหารว่างและเครื่องดื่มสมุนไพร
2.การฝึกการจัดแจกันและการจัดกระเช้าดอกไม้
3.การฝึกการทำโต๊ะวางชุดอาหารว่าง

สถานที่ ณ.โรงเรียนตะคร้อพิทยา

ผู้ให้ข้อมูล นางสาวศศิรินนา ชมชื่น