ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานกิจกรรมรอบกองไฟโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และได้ชมการแสดงกิจกรรมรอบกองไฟของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ฝึกให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองเต็มตามศักยภาพ การเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี เพื่อให้ลูกเสือแต่ละหมู่ได้มีโอกาสแสดงรอบกองไฟ เป็นการส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ ให้ลูกเสือแต่ละคนในหมู่ทำงานร่วมกับสมาชิก และผู้อื่น กล้าแสดงออก