ขับเคลื่อนการศึกษา “จากหิ้ง…สู่ห้องเรียนคุณภาพ”

              วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น.  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศและเครื่องมือนิเทศ โครงการนิเทศการศึกษา “จากหิ้ง…สู่ห้องเรียนคุณภาพ” ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ซึ่งการประชุมเพื่อ (1) ส่งเสริมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู ให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน (2) นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้ทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ (3) นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการโครงการ นโยบายของ สพฐ. และ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  โดยการประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นการให้ความรู้  และช่วงที่ 2 เป็นการจัดทำเครื่องมือนิเทศ  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน 15 คน  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2