สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ตามโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมขุนพนมคีรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 วิทยากรประกอบด้วยนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศ ถอดบทเรียนจากการนิเทศในครั้งที่ผ่านมา และเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศ ที่จะนำไปใช้ในการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2