สพม.พะเยาให้โอวาทและมอบนโยบายแก่พนักงานราชการบรรจุใหม่

สพม.พะเยาให้โอวาทและมอบนโยบายแก่พนักงานราชการบรรจุใหม่

นายสัมฤทธิ์  กอไธสง รองผอ.สพม.พะเยา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.พะเยา ให้การต้อนรับ ให้โอวาทและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ พนักงานราชการ ที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวณัฐวดี  ชมภูชนะภัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป , นางสาวสุวิมล เจนใจ  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ ห้องรับรอง สพม.พะเยา