สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ (ว16)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2567 โดยผู้ผ่านเกณฑ์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 11 ราย และเริ่มปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 1/2567 นี้

ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวว่า ในการดำเนินการสอบข้อเขียน (ภาค ก) ความรอบรู้ และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (ภาค ข) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 และ (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านป่าติ้ว ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าสอบจำนวน 79 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ทาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มีมาตรการในการป้องกันการทุจริต และดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ตรวจสอบได้