สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมบุคลากรการดับเพลิง เบื้องต้น และฝึกซ้อมแผนปัองกันอัคคีภัย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้จัดทำแผนดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555  
            การอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย ได้รับเกียรติจากทีมงานดับเพลิง เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกทักษะการผจญเพลิงเบื้องต้น โดยใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ โดยการจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ จนกระทั่งไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงมีการประกาศให้อพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล เพื่อให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ ในการอพยพเคลื่อนย้าย ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกวิธี และทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร และผู้มารับบริการ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงก็สามารถรับมือ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2