สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

        วันที่ 3 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะ จัดทำสื่อวิดีทัศน์  ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ นำความรู้ที่ได้รับไปขยายองค์ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีวินัย การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ และสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมฯ เป็นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 128 คน โดยมีนายวรกร  แต้นำชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และนายธีรภัทร  แสงแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านคลองร่วม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2