สพป.ปจ.2  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

วันที่ 4 มีนาคม 2565  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายจินดา วงศ์อำมาตย์ นายวิทยา วังคะฮาต รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 110 สนามสอบ   ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ