สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดเพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบ โดยมีข้อราชการจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน โดยนางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ข้อราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯโดยนางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการฯ และจัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงในการการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการรครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)