สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการรับมอบ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจ และสำนึกในความเป็นไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องรับรองสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก