เลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีรองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อาทิ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (DATA SCIENTISTS) สรุปรายงานผลการการจัดกิจกรรม 12 เดือน WEBINAR การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ เดือนที่ 1 การประชุมทางไกลชี้แจงการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้น

ทั้งนี้ นายอัมพร พินะสา ได้ฝากให้ผู้บริหารและผู้อำนวยการแต่ละสำนัก ดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย 4+3 ข้อที่เป็นวาระเร่งด่วนของ รมว.ศธ. ว่าสำนักตนเองมีความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อแนะนำอย่างไรบ้าง อีกประเด็นคือเรื่องของการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีการสอบไปแล้วในส่วนของโรงเรียนที่มีจุดประสงค์พิเศษหรือห้องเรียนพิเศษ หลังจากนี้ก็จะมีการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12-15 มีนาคม (วิชา GAT PAT) วันที่ 19-20 มีนาคม (วิชาสามัญ) และการสอบของโรงเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 ในวันที่ 26 มีนาคม ชั้น ม.4 ในวันที่ 27 มีนาคม จึงขอฝากให้ผู้บริหารทุกคนร่วมด้วยช่วยกันดูแล เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย