สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2565” และร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ   

       วันที่ 9 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายนพดล  ตลับแก้ว  นายวิทยา  วังคะฮาต รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 9/2565  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  เพื่อรับฟังข้อราชการและแนวปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากนั้น ได้ประชุมบอร์ดบริหาร  เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย  และเวลา 11.00 น. ได้ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference  โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมและรับฟังการนำเสนอ