สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ/โรงเรียน Stand Alone

         วันที่ 9 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 น.  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ/โรงเรียน Stand Alone และการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ/โรงเรียน Stand Alone ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการประชุมเพื่อพิจารณา (1) อำเภอกบินทร์บุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอกำหนดจุดพื้นที่สร้างบ้านพักครู จำนวน 1 ที่ 2 หลัง ไว้ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) เหลืออีก 4 หลัง จะดำเนินกำหนดจุดใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนคุณภาพ (หลัก) และโรงเรียนเครือข่าย รุ่นต่อไป  (2) อำเภอนาดี ขอกลับไปทบทวนเครือข่ายเขตคุณภาพก่อน  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ประธานเขตคุณภาพการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2