สพป.พัทลุง เขต 1 จัดโครงการ “ทวิภาคี”(โรงเรียนสถานในสถานประกอบการ) ปีการศึกษา 2562

เมื่อวานนี้เวลา 09.00 น. (10 ก.พ.ย.62) สพป.พัทลุง เขต 1 โดยนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าเรียนต่อเพื่อมีงานทำ ในโรงเรียนสถานประกอบการ ในระบบ ทวิภาคี ตามโครงการ “ทวิภาคี” (โรงเรียนในสถานประกอบการ) ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนสถานประกอบการ โดยได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมรับฟังกติกาการเข้าเรียนด้วย
นายสุนาจ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ สพป.พัทลุง เขต 1 ได้ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษา ชั้น ม. 3 ในปีการศึกษา 2561 แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 25 โรง ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปเมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 โดยความร่วมมือจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน และภาคเอกชนจังหวัดพัทลุง ภายใต้การนำของรศ.ดร.นิกร วัฒนพนม นายชัยโรจน์ เตชะเกสรี นายธนิต สมแก้ว และทางคณะมูลนิธิฯได้ขอให้ผู้บริหารได้ไปแนะแนวชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และให้คัดนักเรียนมาก่อนรอบแรกโดยส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 นั้น และวันนี้ทางคณะมูลนิธิจะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อตามสาขาที่นักเรียนเลือกเรียน และในนามเขตพื้นที่การศึกษาฯขอขอบคุณทางมูลนิธิฯที่สร้างโอกาสให้นักเรียนเด็กด้อยโอกาส ได้เข้าศึกษาต่อในสายอาชีพตามความชอบ ความถนัดของตัวนักเรียนเอง ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่ต้องการสร้างเด็กดีที่พึงปรารถนาและเส้นทางอาชีพที่พึงประสงค์ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อลดปัญหาทางสังคม ภายใต้แนวคิดการบ่มเพาะให้เยาวชนเป็น “เด็กดี คิดเป็น ทำเป็น ประกอบอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม” พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่เด็กได้เข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะเรียนต่อในสายอาชีพที่ตนเองรักและตามความถนัดของตัวเอง และผู้ปกครองควรภาคภูมิใจ

นายชัยโรจน์ เตชะเกสรี ตัวแทนมูลนิธิ ได้กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2562 ทางมูลนิธิจะรับนักเรียนเข้าเรียนใน 5 สาขา คือ สาขาการโรงแรม 19 คน ช่างทองหลวง 14 คน ช่างยนต์ 7 คน การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า 6 คน และสาขาบัญชี 1 คน สำหรับการเรียน เรียนฟรี ที่พักฟรี อาหารฟรี มีเบี้ยเลี้ยง ได้รับประกาศนียบัตรระดับ ปวช. ปวส.และระดับปริญญาตรี จบแล้วมีงานทำ
สำหรับสาขาการโรงแรมในปีการศึกษา 2562 นักเรียน จะไปเรียนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรียนวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และทางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจะออกไปประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียน ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพัทลุงนำโดยผอ.ประสงค์ อยู่ทอง และอจ.สาขาการโรงแรมของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มาให้ความรู้
ขอขอบคุณคณะทีมงาน นายธวัช รัตนพันธ์ ผอ.ร.ร.วัดวัดแหลมโตนด นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผอ.ร.ร.วัดไทรงาม นายภูมิภักดี สังเมียน ครูโรงเรียนบ้านุ่งชุมพล ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมในวันนี้ ไว้ณ โอกาสนี้ด้วย

…………………………………………
สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ศริราณี พรหมบังเกิด