กลุ่มโรงเรียนบางระจัน สพป.สิงห์บุรี จัดค่าย พี่สิงห์ชวนน้องชมดาว ครั้งที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น. น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านดาราศาสตร์ กลุ่มบางระจัน (ค่าย พี่สิงห์ชวนน้องชมดาว ครั้งที่ 1)” โดยนายเชาวลิต บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชันสูตร ประธานกลุ่มโรงเรียนบางระจัน ในนามของ คณะกรรมการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านดาราศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนบางระจัน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของครู และนักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนบางระจันใน เรื่อง ดาราศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 21
2. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนและครูโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางระจัน ในห้องเรียนสู่การเรียนรู้ในสถานที่และสภาพจริงและพัฒนาสู่ศักยภาพของผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครู ได้เรียนรู้วิธีการศึกษาดาราศาสตร์ในเชิงปฏิบัติจริง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางระจัน
4. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนและครูในกลุ่มโรงเรียนบางระจัน
ในการนี้ ได้จัดให้มีการอบรมขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และครูโรงเรียนกลุ่มบางระจัน จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 1)โรงเรียนวัดบ้านจ่าเอี่ยมโหมดอนุสรณ์ 2) โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 3)โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 4)โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 5)โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 6)โรงเรียนวัดวังขรณ์ 7)โรงเรียนวัดแหลมคาง และ8)โรงเรียนวัดชันสูตร และโรงเรียนกลุ่มเตาเผา-แม่น้ำน้อย สองโรงเรียน คือ 1)โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะ และ2)โรงเรียนวัดโพธิ์หอม จำนวนนักเรียนที่เข้าค่าย 84 คน และครูจำนวน 12 คน ผู้บริหารโรงเรียน 10 คนเข้าค่ายอบรมระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 2 วัน 1 คืน